Kaminų įrengimo taisyklės: standartai,taisykles,rekomendacijos

KAMINŲ STATYBOS BENDRA INFORMACIJA:

STANDARTAI, TAISYKLĖS, REKOMENDACIJOS

1. Pastate (patalpoje), kuriame naudojami katilai, turi būti įrengta ventiliacijos sistema. Pagrindinė šios sistemos užduotis yra nuvesti dūmus iš katilo pakuros į orą ir sudaryti katilo kameroje tokį spaudimą, kad degimui ir ventiliacijai reikalingas oras eitų pro ventiliacijos angas.

2. Kaminai ir ventiliacija, kuria dūmai išvedami iš katilo su inžektoriniais degikliais, turi katilo darbo metu per visą savo ilgį užtikrinti spaudimą ne mažesnį kaip 1 Pa ir ne didesnį kaip 15 Pa.

3.Kaminų ir ventiliacijų, kuriais dūmai išvedami iš dujų įrenginių veikiant natūraliai traukai, pjūvis turi būti atitinkamai apskaičiuotas. Spaudimas sistemoje turi atitikti įrenginio tipą ir įrenginio šilumos galią.

4.Sistemų, kuriomis išvedami skystieji degimo produktai, vidinis paviršius turi būti atsparus jų ardomajam poveikiui.

5.Keičiant kietą kurą į skystą, reikia pritaikyti kamino ir ventiliacijos kanalo pjūvį naujoms sąlygoms bei apsaugoti nuo besikaupiančio kondensato poveikio.

6. Kaminų ir ventiliacijos sistemose turi būti įrengtos atitinkamai pravalos arba apžiūros angos, sandariai uždaromos durelėmis. Jei susidaro šlapias kondensatas – ir kondensato rinktuvas.

7. Kaminą sudaro šie privalomi elementai:

 • kondensato talpa ir kondensato rinktuvas, įrengtas kamino apačioje,
 • apžiūros anga (pravala), įrengta žemiau nei prijungtas vamzdis, jungiantis katilo dūmų išėjimo angą su kaminu; jos apatinis kraštas, kuris yra patalpoje, kurioje dūmai išeina į kaminą, turi būti 0,3 m aukštyje nuo grindų,
 • apžiūros anga (pravala), įrengta žemiau nei prijungtas vamzdis, jungiantis katilo dūmų išėjimo angą su kaminu, ir alkūnėse, jei kaminas nėra vertikalus.

8. Jei pastatas pastatytas II ir III vėjo apkrovos rajone arba kitose vietose, kuriose to reikalauja pastatų išdėstymo ir topografinės sąlygos, kaminų ir ventiliacijos sistemos turi būti naudojamos su reflektoriais, apsaugančiais nuo traukos krypties pakeitimo.

9.Kaminų sistemos turi būti sandarios.

10.Kaminų ir ventiliacijos sistemos turi būti pagamintos iš nedegių medžiagų.

11.Kanalų apdailos atsparumas ugniai turi būti mažiausiai 60 minučių.

12.Horizontalių dūmtraukių (tarpmovių) ilgis negali būti didesnis nei 1/4 kamino aukščio ir ilgesnis nei 7 m, turi būti tiksliai apskaičiuotas.

13.Mažiausias mūrinių kaminų ir ventiliacijos sistemų su natūralia trauka pjūvio matmuo arba skersmuo turi būti 0,14 m.

14.Kaminų sistemų ir ventiliacijos sistemų, pro kurias išvedami dūmai iš šildymo katilų su dujiniais degikliai, kurių apkrova didesnė kaip 35 kW, pjūvis turi būti tiksliai apskaičiuotas.

15. Ventiliacinių sistemų kaminų pjūvio plotas turi būti mažiausiai 0,016 m2, mažiausias pjūvio matmuo – mažiausiai 0,1 m.

16.Ventiliacijos sistemų vamzdžiai turi būti pagaminti iš nedegių medžiagų, o degios šilumos ir garso izoliacijos bei kitos izoliacijos gali būti naudojamos tik iš išorės ir turi neleistų plisti ugniai.

17. Ventiliuojamų patalpų sujungimui su vertikalia ventiliacija gali būti naudojami horizontalūs iki 2 m ilgio vamzdžiai. Horizontalus vamzdis turi būti pagamintas iš skardos, be papildomų alkūnių, jo pjūvis turi būti 50 proc. didesnis nei vertikalaus vamzdžio pjūvis.

18. Draudžiama kaminų ar ventiliacijos sistemų apžiūros angas (pravalas) įrenginėti garažuose.

19. Vamzdžiai turi būti montuojami vertikaliai. Leidžiamas nukrypimas nuo vertikalios padėties 30°. Atitinkamam teritoriniam valstybiniam administracijos organui leidus, galima montuoti iki 45° pavirusį vamzdį, jei alkūnėse bus įrengtos apžiūros angos, sandariai uždaromos durelėmis. Pasvirusio vamzdžio ilgis negali būti didesnis nei 2,0 m.

20. Vamzdžiai turi būti pralaidūs per visą savo ilgį.

21. Vamzdžių ir kanalų skersiniai pjūviai turi būti vienodi per visą ilgį.

22. Kaminų išėjimo angos turi būti prieinamos kaminkrėčiams ir priežiūros darbuotojams. Ant stogo turi būti užtikrinta prieiga prie kamino.

23.Efektyvus kamino aukštis nuo pakuros iki išėjimo virš stogo:

 • dujiniams katilams – mažiausiai 4 m,
 • skysto kuro katilams – mažiausiai 5 m.

24. Jei turite dujinį katilą su inžektoriniu degikliu, kurio galia iki 35 kW, atstumas tarp traukos pertraukėjo iki dūmų išėjimo angos virš stogo, negali būti mažesnis nei 2 m.

25. Kaminai išorinėse pastatų sienose ir kaminai iš lauko pusės turi būti apšiltinti. Neapšiltinti galima tik tas kaminų dalis, kurios įrengtos šildomų pastatų vidinėse sienose.

26. Kaminas turi būti išvesti virš stogo tokiu aukščiu, koks užtikrintų nepertraukiamą trauką. Šie reikalavimai laikomi vykdytais, jei kamino išėjimo anga pagaminta atsižvelgiant į šias taisykles:

Piešinys A

 • jei stogas plokščias ir jo pasvirimo kampas ne didesnis kaip 12°, neatsižvelgiant į stogo konstrukciją, kaminų angos turi būti mažiausiai 0,6 m aukštyje virš kraigo arba pastato kraštų, jei stogas su įdubimu – pav. A.
 • jei stogas status, jo pasvirimo kampas didesnis kaip 12°, o stogo danga:

– degi, kaminų angos turi būti mažiausiai 0,6 m aukštyje virš kraigo – pav. B.

Piešinys B

– nedegi, neužsiliepsnojanti ir sunkiai užsiliepsnojanti, kaminų anga turi būti mažiausiai 0,30 m virš stogo paviršiaus, o matuojant horizontaliai – mažiausiai 1,0 m – pav. C.

Piesinys C

 • jei kaminas įrengtas šalia pastato elemento, kuris sudaro kliūti (užstoja), be to, stogo pasvirimo kampas didesnis kaip 12° taip pat sudaro kliūtį, teisingam kaminų veikimui jų angos turi būti:

-virš paviršiaus, kuris nuvestas 12o kampu į apačią nuo aukščiausios kliūties lygio, jei kaminas įrengtas 3 – 10 m atstumu nuo šios kliūties ir stogas yra status – pav. D.

Piešinys D

– bent tame pačiame aukštyje kaip viršutinis kliūties kraštas, jei kaminas įrengtas 1,5 – 3,0 m atstumu nuo šios kliūties – pav. D.

– mažiausiai 0,30 aukščiau viršutinio kliūties krašto, jei kaminas įrengtas iki 1,5 m atstumu nuo šios kliūties – pav. D.

27. Patalpoje, kurioje naudojami katilai, turi būti neuždaroma oro pūtimo anga, kurios paviršius ne mažesnis kaip 200 cm2. Jos apatinis kraštas turi būti ne aukščiau kaip 30 cm virš grindų paviršiaus. Neuždaromas ventiliacinės oro išsiurbimo anga, kurios paviršius ne mažesnis kaip 200 cm2, turi būti kiek įmanoma arčiau lubų.


Reikia pagalbos?

Kvalifikuotų SKORSTEN techninių konsultantų tel. nr.:

+370 687 19789 

+370 687 11883 

+370 698 21184[:ru]

СТАНДАРТЫ, ПРАВИЛА, РЕКОМЕНДАЦИИ

1. В здании (помещении), в котором используются котлы, должна быть оборудована вентиляционная система. Основная задача этой системы – отвести дым из топки котла в воздух и создать в камере котла такое давление, чтобы необходимый для горения и вентиляции воздух шел через вентиляционные отверстия.

2. Дымоходы и вентиляция, через которую дым выводится из котла с инжекторными горелками, должны в ходе работы котла обеспечить давление не менее 1 Па и не более 15 Па.

3. Сечение дымоходов и вентиляции, через которые дым выводится из газового оборудования под воздействием естественной тяги, должно быть соответственно рассчитано. Давление в системе должно соответствовать типу оборудования и отопительной мощности оборудования.

4. Внутренняя поверхность систем, через которые выводятся жидкие продукты горения, должны быть устойчивыми к разрушающему их воздействию.

5. При смене твердого топлива на жидкое необходимо приспособить сечение канала дымохода и вентиляции к новым условиям, а также защитить от воздействия накапливающегося конденсата.

6. В системах дымоходов и вентиляции должны быть оборудованы соответственно проемы для очистки и осмотра, герметично закрываемые дверцами. Если образуется мокрый конденсат – то и сборником конденсата.

7. Дымоход составляют следующие обязательные элементы:

 • Емкость конденсата и сборник конденсата, оборудованный внизу дымохода,
 • Проем для осмотра (очистки), оборудованный ниже, чем подключена труба, соединяющая проем выхода дыма из котла с дымоходом; его нижний край, находящийся в помещении, в котором дым выходит в дымоход, должен находиться на высоте 0,3 м от пола,
 • Проем для осмотра (очистки), оборудованный ниже, чем подключена труба, соединяющая проем выхода дыма из котла с дымоходом, и в коленах, если дымоход не вертикальный.

8. Если здание построено в районах II и III ветровой нагрузки или в иных местах, где этого требуют условия размещения зданий и топографии, системы дымоходов и вентиляции должны использоваться с рефлекторами, защищающими от изменения направления тяги. 


9. Системы дымоходов должны быть герметичными.

10. Системы дымоходов и вентиляции должны быть изготовлены из негорючих материалов.  

11. Огнеупорность отделки каналов должна составлять не менее 60 минут.

12. Длина горизонтальных дымовых вытяжек (между муфт) не должна быть больше 1/4 высоты дымохода и длиннее 7 м, и должна быть точно рассчитана.

13. Минимальный размер сечения или диаметр систем дымоходов и вентиляции с естественной тягой должен быть 0,14 м. 

14. Сечение систем дымоходов и систем вентиляции, по которым выводится дым из отопительных котлов с газовыми горелками, напряжение которых более 35 kW, должен быть точно рассчитан.

15. Площадь разреза дымоходов вентиляционных систем должна быть не менее 0,016 м2, наименьший размер сечения – не менее 0,1 м.

16. Трубы вентиляционных систем должны быть изготовлены из негорючих материалов, а горючая тепло- и звукоизоляция, а также иная изоляция может использоваться только снаружи и должна не позволять огню распространиться. 

17. Для соединения вентилируемых помещений с вертикальной вентиляцией могут использоваться горизонтальные трубы длиной до 2 м. Горизонтальная труба должна быть изготовлена из жести, без дополнительных колен, ее сечение должно быть на 50% больше сечения вертикальной трубы. 

18. Запрещено проемы осмотра (очистки) систем дымоходов и вентиляции оборудовать в гаражах.

19. Трубы должны монтироваться вертикально. Допустимое отклонение от вертикального состояния 30°. В случае получения разрешения соответствующего территориального государственного органа администрации можно монтировать наклонную до 45° трубу, если в коленах будут оборудованы проемы для осмотра с герметично закрывающимися дверцами. Длина наклонной трубы не может превышать 2,0 м.

20. Трубы должны быть проницаемыми во всю свою длину.

21. Косые сечения труб и каналов должны быть одинаковыми по всей длине. 

22. Проемы выхода дымоходов должны быть доступны для трубочистов и обслуживающих работников. На крыше должен быть обеспечен доступ к дымоходу. 

23. Эффективная высота дымохода от топки до выхода над крышей:

 • для газовых котлов – не менее 4 м,
 • для котлов на жидком топливе – не менее 5 м.

24. Если у Вас газовый котел с инжекторной горелкой, мощность которой до 35 kW, расстояние между прерывателем тяги и проемом выхода дыма над крышей не может быть менее 2 м.

25. Дымоходы во внешних стенах зданий и дымоходы со стороны улицы должны быть утеплены. Не утеплять можно только те части дымоходов, которые оборудованы во внутренних стенах отапливаемых зданий. 

26. Дымоход должен быть выведен над крышей на такую высоту, которая обеспечит бесперебойную тягу. Данные требования считаются исполненными, если проем выхода дымохода произведен с учетом следующих правил:

Piešinys A

 • если крыша плоская и угол ее наклона не превышает 12°, вне зависимости от конструкции крыши, проемы дымоходов должны быть на высоте не менее 0,6 м над коньком или краями крыши, если крыша с углублением – рис.
 • если крыша крутая, угол ее наклона больше 12°,o покрытие крыши:
 • – горючее, проемы дымохода должны быть на высоте не менее 0,6 м над коньком – рис. B.

Piešinys B

не горючая, невоспламеняющаяся трудно воспламеняющаяся, проем дымохода должен быть на высоте не менее, чем 0,30 м над поверхностью крыши, а при горизонтальном измерении – не менее, чем 1,0 м – рис. C.

Piesinys C

  • если дымоход оборудован рядом с элементом здания, который создает помеху (загораживает), а кроме того угол наклона крыши более 12° также создает помеху для правильного действия дымохода, его проемы должны быть:

-над поверхностью, которая отведена под углом 12o вниз, от высшей точки помехи, если дымоход оборудован на расстоянии 3 – 10 м от этой помехи и крыша является крутой – рис. D.

Piešinys D

– не ниже, чем на том же уровне, что и верхний край помехи, если дымоход оборудован на расстоянии 1,5 – 3,0 м от этой помехи – рис. D. 

– не менее, чем на 0,30 м выше верхнего края помехи, если дымоход оборудован на расстоянии до 1,5 м от этой помехи – рис. D.

27. В помещении, где используются котлы, должен иметься незакрывающийся проем для продува воздуха, поверхность которого не менее 200 см2. Его нижний край должен находиться не ниже 30 см над поверхностью пола. Незакрывающийся вентиляционный проем для высасывания воздуха, поверхность которого не менее 200 см2, должен располагаться насколько это возможно ближе к полу.